Werkwijze van de gemeenteraad

De gemeenteraad kent cycli van vergaderingen. Elke cyclus begint met de OpenRAADhuisavond, dan vinden de fractievergaderingen plaats, vervolgens de commissievergaderingen, dan het presidium, en de cyclus eindigt met de raadsvergadering.

Raadsvergaderingen
De gemeenteraad vergadert iedere vier weken op dinsdagavond. In de raadsvergadering worden de politiek relevante zaken van de gemeente besproken en besloten. De besluiten liggen op drie terreinen: nieuw beleid, budget voor de uitvoering van werkzaamheden en controle op de uitgaven en werkzaamheden van de gemeente.

Presidium
Het presidium, bestaande uit de burgemeester (voorzitter raad) en de fractievoorzitters, stelt de voorlopige agenda vast voor vergadering van de gemeenteraad.

Commissies
Het voorbereidende werk van de raadsbesluiten gebeurt in de raadscommissies. Deze nemen geen besluiten, maar vormen een mening en adviseren de gemeenteraad. De commissievergaderingen vinden voorafgaand aan de raadvergaderingen plaats.

Agendacommissie
De agendacommissie, bestaande uit de commissievoorzitters, stelt de voorlopige agenda van de commissievergaderingen vast. De burgemeester is daarbij aanwezig als adviserend lid.

OpenRAADhuisavond
In de week voorafgaand aan de commissievergaderingen vindt een OpenRAADhuisavond plaats. Tijdens deze avond worden presentaties gegeven over onderwerpen die op de agenda staan van een commissie- of raadsvergadering. Op deze manier ontvangen de raadsleden veel achtergrondinformatie. Ook kunt u als inwoner tijdens rondetafelgesprekken raadsleden spreken over onderwerpen die in uw eigen woonomgeving spelen.
De OpenRAADhuisavonden, de commissievergaderingen en de gemeenteraadsvergaderingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Aan het begin van de commissie- en raadsvergadering kunt u maximaal vijf minuten het woord voeren tijdens het ‘spreekrecht burgers’.

Instrumenten
De gemeenteraad, maar ook elk raadslid afzonderlijk, heeft een aantal instrumenten om zijn taken goed uit te voeren, zoals het vragenrecht, het amendement en het initiatiefvoorstel.