Klacht tegen gemeentelijk handelen

Voorleeshulp

Algemeen

De gemeente wil haar taken zoveel mogelijk klantgericht uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden of handelen van een medewerker of een bestuurder. Dan kunt u een klacht indienen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Voorbeelden van klachten zijn:

 • U vindt dat een ambtenaar of bestuurder u niet correct heeft bejegend
 • U vindt dat u onvoldoende antwoord op uw vragen krijgt
 • Uw brief is niet of niet op tijd beantwoord
 • Uw aanvraag is te traag afgehandeld
 • U vindt dat wij onze toezeggingen of afspraken niet zijn nagekomen
 • U vindt dat er onvoldoende of verkeerde informatie is verstrekt
 • U vindt dat eigen procedures van de gemeente fout zijn toegepast

Klacht over gebreken in uw woonomgeving?

Hebt u een klacht over gebreken in uw woonomgeving? Denk hierbij aan een kapotte lantaarnpaal, gaten in het wegdek, een losliggende stoeptegel, overhangend groen, een omgewaaide boom, een mankement aan een speeltoestel, een scheefstaand verkeersbord of zwerfafval etc. Dan kunt u gebruik maken van een digitale Meldping Openbare Ruimte.

Hoe snel wordt een klacht afgehandeld?

De duur van de afhandeling is afhankelijk van de aard van de klacht. De gemeente probeert klachten binnen 6 weken af te handelen. Ze mag er langer over doen (wettelijke termijn van 10 weken), omdat er een klachtencommissie is ingesteld. Deze termijn kan eenmaal worden verdaagd met 4 weken.

Kan ik een klacht indienen als ik het niet eens ben met een besluit van de gemeenteraad, de burgemeester of het college?

In die besluiten wordt vaak een termijn genoemd waarbinnen u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan. U kunt dan geen klacht indienen, maar u moet dan gebruik maken van de genoemde procedures.

Wat kan ik met het indienen van een klacht bereiken?

Dat is afhankelijk van de vraag waar de klacht over gaat. Als uw klacht terecht is, bieden wij uiteraard onze excuses aan. Soms kunnen wij een gemaakte fout alsnog herstellen. U krijgt dan bijvoorbeeld alsnog antwoord op uw vraag of alsnog de juiste informatie toegestuurd. Als u daar prijs op stelt, kunnen wij een gesprek over de klacht met het betreffende afdelingshoofd regelen. Eventueel kan de klachtencommissie zich nog over uw klacht buigen. Zij adviseert het college dan of uw klacht (officieel) gegrond is of niet. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat wij iets van uw klachten leren, zodat we nieuwe klachten kunnen voorkomen.

Wie zitten er in de klachtencommissie?

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, waarvan de leden niet bij de gemeente werken. De klachtbehandelaar zorgt ervoor dat de klachtencommissie uw klacht krijgt en op de hoogte is van alle daarbij behorende informatie.

Voorwaarden

 • Uw klacht moet voorzien zijn van uw naam, adres, datum en een korte, maar wel duidelijke omschrijving van de klacht
 • De aanleiding voor uw klacht heeft niet meer dan een jaar geleden plaatsgevonden
 • De gemeente heeft uw klacht nog niet eerder behandeld
 • Het is geen klacht over het algemeen gemeentelijk beleid
 • Er wordt niet op een andere wijze rechtsbescherming geboden, bijvoorbeeld door het indienen van een bezwaarschrift

Indienen

Indien gewenst kunt u vooraf telefonisch contact hebben met een juridisch medewerker van de gemeente. Bel dan (070) 300 90 61.

Digitaal

 • Gebruik het digitale formulier. U kunt het met en zonder DigiD invullen en verzenden.

Als u gebruik maakt van DigiD kunt u de de afhandeling van uw aanvraag volgen in uw persoonlijk Digitaal Loket via www.lv.nl/mijnzaken.

Bijlagen en verwijzingen

Nadat u de klacht hebt ingediend ...

 • Een klachtbehandelaar neemt telefonisch contact met u op om tot een oplossing te komen
 • Als dit niet lukt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de klacht met het afdelingshoofd van de ambtenaar waarover geklaagd is of de afdeling die het betreft. Bij dat gesprek is ook de klachtbehandelaar aanwezig
 • U ontvangt vervolgens een brief over dit gesprek waarin de conclusies en eventuele afspraken en toezeggingen staan vermeld
 • Als u niet tevreden bent met de inhoud van deze brief kunt u aangeven dat u een verdere behandeling van uw klacht wenst door de klachtencommissie
 • De klachtencommissie nodigt u uit voor een hoorzitting
 • Na de hoorzitting maakt de klachtencommissie een advies op dat samen met een verslag van de hoorzitting naar het college wordt gestuurd.
 • Het college beslist uiteindelijk over uw klacht
 • Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door de gemeente, kunt u uw klacht binnen een jaar voorleggen aan de Nationale Ombudsman (www.nationaleombudsman.nl)

Extra info

Lees in de Regelingenbank de volledige tekst van de gemeentelijke klachtenregeling.

Hebt u een opmerking over deze pagina?